GRUNE

Obowiązek informacyjny

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

 1. Administratorem danych osobowych klientów GRUNE Mikołaj Osowski jest :

  • GRUNE Mikołaj Osowski
  • ul. Pszczyńska 17
  • 32-620 Brzeszcze
  • NIP 5492226556
 2. W firmie został  powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym może się skontaktować pod adresem email: m.osowski@grune.pl

 3. Firma GRUNE Mikołaj Osowski przetwarza dane osobowe w celach:

  • sprzedaży produktów oferowanych przez GRUNE Mikołaj Osowski - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

  • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy GRUNE Mikołaj Osowski – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

  • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy GRUNE Mikołaj Osowski  – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z GRUNE Mikołaj Osowski.

 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 6. Odbiorcami danych osobowych będą:

  • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne GRUNE Mikołaj Osowski

  • podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

  • podmioty świadczące usługi płatności on-line.

 7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do GRUNE Mikołaj Osowski z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.