GRUNE

Obowiązek informacyjny

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”/GDPR). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce. 

 1. Administratorem danych osobowych klientów GRUNE Piotr Pabian jest :

  • GRUNE Piotr Pabian
  • ul. Obozowa 26D
  • 32-620 Brzeszcze
  • NIP 5492273283
 2. W firmie został  powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym może się skontaktować pod adresem email: p.pabian@grune.pl

 3. Firma GRUNE Piotr Pabian przetwarza dane osobowe w celach:

  • sprzedaży produktów oferowanych przez GRUNE Piotr Pabian - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

  • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy GRUNE Piotr Pabian – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

  • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy GRUNE Piotr Pabian – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z GRUNE Piotr Pabian.

 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 6. Odbiorcami danych osobowych będą:

  • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne GRUNE Piotr Pabian

  • podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

  • podmioty świadczące usługi płatności on-line.

 7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do GRUNE Piotr Pabian z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.