Audyt

Wedle zapisów art. 2, pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r., audyt efektywności
energetycznej to „opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające
stan
techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz
przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia
technicznego lub
instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej
do uzyskania oszczędności
energii”.

Zazwyczaj jest on przeprowadzany na potrzeby procesu uzyskania świadectwa
efektywności energetycznej (czyli tzw. białego certyfikatu – o systemie tym przeczytają
Państwo w naszym artykule) i wykonywany w dwojakim zakresie:

1) w zakresie oceny stanu technicznego oraz analizy zużycia energii obiektu, urządzenia
technicznego lub instalacji. Obejmuje on m.in.:
a) inwentaryzację techniczną budynku, urządzenia lub instalacji, które mają być
obiektem przedsięwzięć mających na celu podniesienie ich efektywności
energetycznej;
b) wyniki oszacowań zużycia energii;
c) wyniki pomiarów wielkości fizycznych i parametrów pracy;
d) określenie czynników wpływających na zużycie;
e) określenie całkowitej, bazowej wielkości zużycia energii według stanu przed
realizacją przedsięwzięcia podnoszącego efektywność energetyczną;
f) wykaz obowiązujących przepisów, norm, dokumentów i danych źródłowych,
z których korzystał audytor;

2) w zakresie oceny efektów uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięć
modernizacyjnych. Tego rodzaju audyt obejmuje m.in.:
a) wskazanie realizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności
energetycznej, wraz ze szczegółowym opisem usprawnień;
b) określenie sposobu wykonania analizy danych, metod obliczeniowych i modeli
matematycznych, opis wzorów, wskaźników i współczynników użytych
w obliczeniach;
c) wyniki obliczeń, szczególnie zaś osiągniętej średniorocznej oszczędności energii
oraz łącznej redukcji kosztów eksploatacji obiektu, urządzenia i instalacji, których
dotyczyło przedsięwzięcie, wraz z wnioskami, które uzasadniają trafność jego
wyboru.

Jak już wspomnieliśmy, audyty efektywności energetycznej są powiązane z systemem
białych certyfikatów. W ramach procesu uzyskiwania tego świadectwa przedsiębiorstwo musi
zrealizować audyt przed rozpoczęciem inwestycji mających poprawić efektywność
energetyczną i przedłożyć go Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, wraz ze wnioskiem
o przyznanie certyfikatu. Audyt ten, poza zakresami wymienionymi powyżej, powinien
zawierać także opis możliwych rodzajów i wariantów realizacji danej inwestycji, ocenę jej
opłacalności ekonomicznej oraz oszczędności energii możliwej do uzyskania, obejmując m.in.:

a) wskazanie dopuszczalnych i ekonomicznie uzasadnionych rodzajów oraz wariantów
realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
b) szczegółowy opis planowanych usprawnień w ramach poszczególnych rodzajów
i wariantów realizacji przedsięwzięcia;
c) wskazanie możliwej do uzyskania oszczędności energii, wraz z oceną opłacalności
ekonomicznej każdego z możliwych do zrealizowania przedsięwzięć (w tym także
ukazanie rodzajów kosztów inwestycyjnych, aktualnych i prognozowanych cen paliw
lub energii, czy też przewidywany okres zwrotu inwestycji, jak również wyniki
obliczeń i wnioski z nich wynikające dotyczące wyboru najlepszego wariantu i rodzaju
przedsięwzięcia).

Natomiast po zakończeniu inwestycji, na które przedsiębiorstwu zostały przyznane białe
certyfikaty, a jednocześnie gdy planowane oszczędności zużycia energii wynoszą więcej niż
100 ton oleju ekwiwalentnego średnio w ciągu roku (co odpowiada ok. 1160 MWh), należy
przeprowadzić kolejny audyt efektywności energetycznej. Ten z kolei ma za zadanie
potwierdzić uzyskanie zakładanych uprzednio oszczędności energii. Jego wyniki muszą zostać
przedłożone Prezesowi URE w terminie 45 dni od zakończenia przedsięwzięcia (lub
przedsięwzięć), wraz ze stosownym oświadczeniem.

Należy przy tym pamiętać, że audyt efektywności energetycznej sporządzany jest w sposób
bilansowy i obejmuje wykonanie pełnego bilansu energetycznego obiektu, urządzenia lub
instalacji, które zostaną poddane modernizacji służącej podprawie ich efektywności
energetycznej.

Prezes URE ma prawo dokonać wyrywkowej weryfikacji audytu, także w zakresie
zgodności uzyskanych oszczędności energii po realizacji inwestycji, z oszczędnością
planowaną we wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej. Weryfikacja ta
może zostać zlecona podmiotom trzecim, wyłonionym w trybie zamówienia publicznego.
W przypadku wykrycia nieprawidłowości, przedsiębiorca musi w ciągu 6 miesięcy
przedstawić do umorzenia świadectwo o wartości stanowiącej różnicę między ilością energii
finalnej wynikającej z przyznanego świadectwa, a ilością energii zaoszczędzonej.

Za niedopełnienie tego obowiązku można narazić się na karę 3 000 000 zł. Ponadto, za sam fakt
podania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, przedsiębiorstwo traci
możliwość występowania o białe certyfikaty przez 5 lat od deklarowanej daty zakończenia
przedsięwzięcia lub przedsięwzięć, a dodatkowo grozi mu kara pieniężna w wysokości do 10%
przychodu osiągniętego w ubiegłym roku podatkowym.